NATURE RESEARCH

Trends in river runoff in Latvia for the period 1951-2020

Elga Apsite, Agrita Briede

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.1

 

Geological development of the Zebrus-Svēte depression during the Late Glacial and the Holocene

Ivars Strautnieks, Laimdota Kalnina, Aija Cerina, Eliza Platpire, Peteris Danilevics, Arta Glazere, Ineta Grine

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.2

 

Sedimentary evidence of paleovegetation and human activity at Pope manor in the 17th – 19th centuries

Gundega Skagale, Armands Vijups, Laimdota Kalnina, Aija Cerina, Anna Batraga

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.3


MAN AND ENVIRONMENT

One nature – many values for all: Gauja National Park

Karina Jeskina

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.4

 

Work environment risk management at petrol stations

Oskars Kalva

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.5

 

HUMAN GEOGRAPHY

Employment of geography study graduates in Latvia

Elina Apsite-Berina, Ieva Jegermane, Girts Burgmanis, Maris Berzins, Gunta Kalvane

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.6

 

Shifting inner-city sociodemographics: the case of Riga

Sindija Balode

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.7

 

Development and location patterns of creative quarters in Riga

Margarita Feizaka

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.8

 

Influence of ethnic and social factors on the results of the 14th Saeima elections

Juris Paiders

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.9


MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

Origin and understanding of the geographical term “Baltics”: historical evidence from the 19th and 20th century

Raimonds Ceruzis

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.10

 

Diaspora engagement for development: multinational networking by diaspora professionals

Baiba Bela, Inta Mierina

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.11

 

Scientific books and their place in Earth sciences – the perspective of scientists and academia in Latvia

Morics Roberts Murnieks

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.12


TOURISM

A century of hospitality in Latvia: spatial succession

Andris Klepers, Janis Kalnacs

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.13

 

Inbound tourism in Latvia during three decades of independence: development phases, key drivers and challenges

Aija van der Steina, Maija Rozite, Jeff Jarvis

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.2.14

CILVĒKS UN VIDE 

Paludikultūras Latvijā

 Normunds Stivriņš, Ilze Ozola 

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.1.1


KARTOGRĀFIJA UN ĢIS 

Karšu pārlūki – ģeogrāfiskās vides pārmaiņu pētījumu avots

 Aivars Markots 

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.1.2


HRONIKAS 

Profesors Reinholds Putniņš un akadēmiskā ģeogrāfija Latvijā

Māris Laiviņš, Elīna Apsīte-Beriņa 

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.1.3

 

Dažādu paaudžu ģeogrāfi lauka pētījumos Latvijā un ārpus tās: atmiņas un attēli

Laila Kūle 

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.1.4

 

Latvijas Universitātes ģeogrāfi Sibīrijā

Juris Zaķis 

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.1.5

 

Ģeogrāfi – jūras ģeoloģijas pētnieki

Jānis Kļaviņš 

Raksta DOI: 10.22364/fg.20.1.6

TIME FOR GEOGRAPHY: COVID-19 AND BEYOND (2021)

COVID-19 RESEARCH IN LATVIA/ COVID- 19 PĒTĪJUMI LATVIJĀ

1 - Existential migration during the pandemic in Latvia: insight into solutions at the intersection of religious science and human geography/ Eksistenciālā migrācija pandēmijas laikā Latvijā: ieskats risinājumos reliģijpētniecības un cilvēģeogrāfijas saskarsmes laukā

Mara Kiope

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.1

 

2 - Geography of two COVID-19 waves in Latvia/ COVID-19 pandēmijas ģeogrāfija Latvijā/ COVID-19 pandēmijas ģeogrāfija Latvijā

Elina Apsite-Berina, Toms Skadinš, Girts Burgmanis, Zaiga Krisjane, Maris Berzins

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.2

 

3 - Patterns of internal migration during the first year of the COVID-19 outbreak in Latvia/ Iekšzemes migrācijas iezīmes Latvijā COVID-19 pandēmijas pirmajā gadā 

Janis Krumins, Maris Berzins, Zaiga Krisjane

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.3

 

4 - The impact of the COVID-19 pandemic on the cultural and leisure industries: evidence from Riga, Latvia/ COVID-19 pandēmijas ietekme uz kultūras un atpūtas industrijas darbību Rīgā

Margarita Feizaka

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.4

 

5 - Is travelling currently a risk? The impact of COVID-19 and war in Ukraine / Vai ceļošana pašlaik ir riskanta? COVID-19 pandēmijas un Ukrainas kara ietekme

Elina Apsite-Berina, Andris Klepers, Ieva Jegermane, Linards Lapa

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.5

 

HUMAN GEOGRAPHY/ CILVĒKA ĢEOGRĀFIJA

6 - Demogaphic changes and migration in LAU 2 regions of Lithuania in 2001-2018/ Demogrāfiskās pārmaiņas un migrācija Lietuvas LAU2 reģionos no 2001. līdz 2018. gadam

Viktorija Baranauskiene, Donatas Burneika

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.6

 

7 - Minority groups in the largest cities of Latvia/ Mazākumtautību ģeogrāfija Latvijas lielajās pilsētās

Maris Berzins, Magnuss Spude

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.7

 

8 - Residential satisfaction and the factors affecting it in a second-tier city/ Dzīvesvietas pievilcība un to ietekmējošie faktori otrā līmeņa pilsētā

Līga Feldmane

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.8

 

MAN AND ENVIRONMENT/ CILVĒKS UN VIDE

9 - Does the COVID-19 pandemic help with identifying measures to reduce atmospheric pollution?/ Vai COVID-19 pandēmija palīdz apzināt darbības atmosfēras piesārņojuma samazināšanai?

Iveta Steinberga, Nauris Truhnevics

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.9

 

10 - The impact of outdoor signage on the streetscapes of Old Riga/ Ārtelpas zīmju ietekme uz Vecrīgas ielu ainavām

Alisa Kuceruka, Zanda Peneze

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.10

 

NATURE RESEARCH/ DABAS PĒTĪJUMI

11 - Shifts of the air temperature in Latvia from 1991 to 2020 [in Latvian]/ Gaisa temperatūras pārmaiņas Latvijā (1991-2020)

Gunta Kalvane, Andis Kalvans, Agrita Briede

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.11

 

12 - Situation of common ash (Fraxinus excelsior) in Latvia in the active phase of stand destruction. Forest site type and Quarternary deposits [in Latvian]/ Parastā oša (Fraxinus excelsior) stāvoklis Latvijā mežaudžu destrukcijas aktīvajā fāzē. Meža augšanas apstākļi un kvartāra nogulumi

Maris Laivins, Ilmars Krampis, Guntars Snepsts

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.12

 

13  -Situation of common ash (Fraxinus excelsior) in Latvia of the active phase of forest destruction. Forest stand dynamics and distribution in the last 80 years (1940 2020) [in Latvian] / Parastā oša (Fraxinus excelsior) stāvoklis Latvijā mežaudžu destrukcijas aktīvajā fāzē. Audžu dinamika un izplatība pēdējos 80 gados (1940-2020)

Maris Laivins, Ilmars Krampis, Guntars Snepsts

Raksta DOI: 10.22364/fg.19.13

New Geographies of Wellbeing: Nature, Resources, Populations and Mobilities (2020)

DEVELOPMENT OF PLACES AND REGIONS / VIETU UN REĢIONU ATTĪSTĪBA

1 - Regional needs assessment: an approach to demographic and migration research / Pētījumi demogrāfijā un migrācijā: vajadzību novērtēšana reģionos

Apsite-Berina Elina, Bela Baiba, Berzins Maris, Bite Dina, Krisjane Zaiga, Krumins Juris, Kruzmetra Zenija, Velta Lubkina

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.1

 

2 - Factors affecting and determining local depopulation/ Faktori, kas ietekmē un nosaka iedzīvotāju skaita lokālo pieaugumu un samazinājumu

Eduards Zarins, Juris Paiders

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.2

 

3 - Suburbanisation characteristics in the vicinity of Rīga after transition / Suburbanizācijas procesa nevienmērīgās izpausmes rīgas apkārtnē

Toms Skadins

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.3

 

HUMAN GEOGRAPHY / CILVĒKA ĢEOGRĀFIJA

4 - Regional human capital disequilibria: the case of youth migration in Latvia / Reģionālā cilvēkkapitāla nelīdzsarotība: latvijas jauniešu migrācija Latvijā

Elina Apsite-Berina, Girts Burmganis, Laura Prusakova

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.4

 

5 - Latvia's progress towards a retirement society: ageing trends in latvian municipalities/ Latvijas virzība uz pensionāru sabiedrību: novecošanās tendences Latvijas novados

Gunta Grube, Juris Paiders

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.5

 

6 - Geografía lingüística: a brief insight into the variety of the spanish language across Latin America/ Geografía lingüística: ieskats spāņu valodas atšķirībās Latīņamerikā

Margarita Feizaka

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.6

 

TOURISM / TŪRISMS

7 -  The film industry in latvia as a potential resource for tourism development/ Kino nozare Latvijā - tūrisma attīstības resurss

Daina Vinklere, Ilze Kasa, Ingrida Ludzina

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.7

 

8 - Sites related to death and disaster in cultural and tourism geography – a theoretical perspective/ Nāves un traģēdiju vietas kultūras ģeogrāfijā

Maija Rozite, Aija van der Steina

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.8

 

NATURE RESEARCH / DABAS PĒTĪJUMI

9 - Development of Latvian peat industry over last 100 years/ Latvijas kūdras industrijas attīstība Latvijā pēdējo 100 gadu laikā

Ingrida Krigere

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.9

 

MAN AND ENVIRONMENT / CILVĒKS UN VIDE

 

10 - Rural landscapes in Latvia: a comparative analysis of representations and perceptions/ Lauku ainavas Latvijā: atainojuma un uztveres salīdzinošā analīze

Andris Klepers, Iveta Druva-Druvaskalne

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.10

 

11 - Sezonalitāte Latvijas ainavā: dabas ritmu kalendārs/ Seasonality in the landscape of Latvia: a phenological calendar

Gunta Kalvāne, Andis Kalvāns

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.11

 

CHRONICLE/ HRONIKA

 12 - Novadpētniecība un ģeogrāfiskā izglītība Latvijā/ Local history and geographical education in Latvia

Natālija Buile

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.12

NATURE RESEARCH / DABAS PĒTĪJUMI

1 - Palaeo-geographic changes in the Sārnate former lagoon area / Paleoģeogrāfisko apstākļu pārmaiņas Sārnates bijušās lagūnas teritorijā (PDF)

Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Valdis Bērziņš


2 - Changes of the palaeo-geographical conditions in the Lake Usma depression during the end of the Late Glacial and the Holocene / Paleoģeogrāfisko apstākļu pārmaiņas Usmas ezera ieplakās leduslaikmeta beigās un holocēnā (PDF)

Ivars Strautnieks, Elīna Deksne, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Andra Štube


3 - Evidence of palaeo-climate changes and their impact on sediment accumulation conditions in the Lubāns Stone-Age settlement areas / Kūdras īpašību pārmaiņas dažādi ietekmētās Laugas purva daļās (PDF)

Līga Paparde, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Ilze Loze, Ivars Strautnieks, Jānis Dreimanis


4 - Changes of peat properties in differently affected parts of the Lauga Bog / Kūdras īpašību pārmaiņas dažādi ietekmētās Laugas purva daļās (PDF)

Jānis Dreimanis, Laimdota Kalniņa, Līga Paparde, Elīna Deksne


5 - Humic substances and the potential of their use in agriculture / Humusvielas un to izmantošanas iespējas lauksaimniecībā (PDF)

Māris Kļaviņš, Jānis Šīre, Laura Kļaviņa


 

MAN AND ENVIRONMENT / CILVĒKS UN VIDE

6 - Characteristics of peat properties from extracted peatlands in the context of sustainable management / Izstrādāto purvu kūdras īpašību raksturojums ilgtspējīgas apsaimniekošanas kontekstā (PDF)

Reinis Bitenieks, Laimdota Kalniņa, Ingrīda Krīgere, Jānis Dreimanis


7 - Fitness of air quality measurement equipment for real-time aerobiological monitoring: case study from Rīga / Gaisa kvalitātes novērtēšanas aprīkojuma pielietojums reālā laika aerobioloģiskajā monitoringā: Rīgas piemērs (PDF)

Olga Ritenberga


8 - Landscape of semi-wild large herbivores in the specially protected nature territories of Latvia / Lielie pussavvaļas zālēdāji īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā (PDF)

Agnese Reķe, Anita Zariņa, Solvita Rūsiņa


9 - Nature census – the first detailed, scientifically-grounded information about Latvia’s nature values / Dabas skaitīšana – pirmā detalizētā un zinātniski pamatotā informācija par Latvijas dabas vērtībām (PDF)

Arta Krūmiņa, Jānis Kotāns, Jānis Puga, Ilze Reinika, Gita Strode


HUMAN GEOGRAPHY / CILVĒKA ĢEOGRĀFIJA

10 - Projected changes in the number of inhabitants of Latvia in the event of the stabilization of emigration / Latvijas iedzīvotāju skaita prognozējamās pārmaiņas, stabilizējoties starpvalstu migrācijai (PDF)

Juris Paiders


11 - Emigration and remittances pattern analysis in lagging-behind regions of the Baltics: case studies for Narva, Daugavpils and Visaginas / Emigrācijas un transfērmaksājumu izpēte Baltijas valstu nomales reģionos: Narvas (Igaunija), Daugavpils (Latvija) un Visaginas (Lietuva) piemēra analīze (PDF)

Mihails Kozlovs


12 - Exploring labour migration from Latvia: geographies of origin / Darba spēka migrācijas izpēte Latvijā: izbraukšanas ģeogrāfija (PDF)

Elīna Apsīte-Beriņa, Ģirts Burgmanis, Zaiga Krišjāne


13 - Mobility motivations and experiences of highly skilled Latvians abroad / Augsti kvalificētu Latvijas emigrantu mobilitātes motivācija un pieredze ārvalstīs (PDF)

Inese Šūpule


14 - Socio-demographic composition of the geographically immobile urban population / Dzīvesvietu nemainījušo pilsētas iedzīvotāju sociāli demogrāfiskais sastāvs (PDF)

Baiba Švāne


15 - Residential patterns of in-migrants in Rīga / Iekšzemes migrantu apdzīvojuma iezīmes. Rīgas piemērs (PDF)

Jānis Krūmiņš, Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne


DEVELOPMENT OF PLACES AND REGIONS / VIETU UN REĢIONU ATTĪSTĪBA

16 - Defining the commuting regions of Latvia / Latvijas svārstmigrācijas reģionu noteikšana (PDF)

Toms Skadiņš


17 - Inner city or outskirts: where are residents more satisfied? The case of Jelgava / Iekšpilsēta vai nomales: kur iedzīvotāji ir vairāk apmierināti? Jelgavas piemērs (PDF)

Līga Feldmane


18 - The process of suburbanization in Babīte rural municipality after the year 2000 / Suburbanizācijas procesi Babītes pagastā pēc 2000. gada (PDF)

Ineta Grīne, Inese Mieze


19 - Diversity of gentrification in the inner cities of Rīga and Prague – the case of Āgenskalns and Holešovice / Ģentrifikācijas daudzveidība Rīgas un Prāgas iekšpilsētā – Āgenskalna un Holešovices piemērs (PDF)

Margarita Kairjaka


20 - Imposed Stalinism: narrating Rīga’s urban space through Soviet films from 1945 to 1953 / Īstenotais staļinisms: Rīgas atveids padomju perioda filmās no 1945. līdz 1953. gadam (PDF)

Jānis Matvejs


TOURISM / TŪRISMS

21 - Tourism information providers in Latvia: development and challenges / Tūrisma informācijas sniedzēji Latvijā: attīstība un izaicinājumi (PDF)

Daina Vinklere

ĢEOGRĀFIJA KOPĪGAI NĀKOTNEI LATVIJAS SIMTGADĒ

1 - Peldošais ezerrrieksts (Trapa natans) dabas un cilvēku vēstures liecinieks Latvijā

Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Iveta Žvagiņa, Ineta Grīne

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.1

 

2 - Parastās ievas ziedēšana Latvijā pirms un pēc 100 gadiem

Gunta Kalvāne, Andis Kalvāns

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.2

 

3 - Atmosfēras piesārņojuma ilgtermiņa pārmaiņas Latvijā. Nākotnes prognozes

Iveta Šteinberga

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.3

 

4 - Piesārņojošās darbības rezultātā radītās smakas problēmas Rīgā

Evita Muižniece-Treija

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.4

 

5 - Latvija pasaules valstu rangā pēc iedzīvotāju dzīves līmeņa 20.gs. 30.gados un mūsdienās

Jānis Turlajs

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.5

 

6 - Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības preces starptautiskajās tirgus plūsmās 21.gadsimtā

Antons Berjoza

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.6

 

7 -  Tūrisma galamērķu pārvaldības problēmas Latvijā

Andris Klepers

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.7

 

8 - Apdzīvojuma un ainavas pārmaiņas Amatas ciemā pēc 2000. gada

Ineta Grīne, Ivars Strautnieks

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.8

   

9 - Rīgas aglomerācijas apdzīvojums un tā pārmaiņas

Toms Skadiņš

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.9

   

10 - Iedzīvotāju sastāvs un migrācijas iezīmes Rīgas aglomerācijā

Jānis Krūmiņš

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.10

 

11 - Pilsētu sarukšanas ietekme uz vidi. Ventspils pilsētas piemērs

Margarita Kairjaka

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.11

 

12 - PSRS militāras nozīmes infrastruktūras izpēte Latvijas teritorijā

Juris Paiders

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.12

 

13 - ”Komfortablais komunisms”: Rīgas dzīvojamās telpas atveids padomju perioda mākslas filmās

Jānis Matvejs

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.13

 

14 - Migrācijas izpētes pieredze padomju Latvijā

Pārsla Eglīte

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.14

 

15 - Iedzīvotāju migrācijas iezīmes un noteicošie faktori Latvijas reģionos

Juris Krūmiņš, Aleksandrs Dahs, Atis Bērziņš

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.15

 

16 - Apmierinātība ar dzīvi un ģeogrāfiskā mobilitāte: teorētiskais ietvars

Līga Feldmane, Elīna Apsīte-Beriņa, Ģirts Burgmanis

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.16

 

17 - Jauniešu atpakaļmigrācija Eiropā: ieguvumi un izaicinājumi

Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte-Beriņa, Māris Bērziņš, Guido Sechi, Toms Skadiņš

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.17

 

ZEMES DZĪĻU RESURSI UN TO IZPĒTE

1 - Investigation of surface water – groundwater interactions in the salaca headwaters using water stable isotopes

Alise Babre, Andis Kalvāns, Aija Dēliņa, Konrāds Popovs, Jānis Bikše

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.1

 

2 - Lauka infiltrācijas testu automatizēšana

Jānis Bikše, Konrāds Popovs, Aija Dēliņa, Andis Kalvāns

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.2

 

3 - Elemental composition of humic acids from raised bog peat profiles

Māris Kļaviņš, Oskars Purmalis, Inese Silamiķele

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.3

 

4 - The composition of fen peat humic substances by means of 3D fluorescence spectroscopy with parallel factor modelling

Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš, Valdis Segliņš

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.4

 

5 - Seismoloģijas praktiskā nozīme zemas seismiskās aktivitātes apgabalos, Rīgas pilsētas piemērs

Valērijs Ņikuļins

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.5

 

6 - Silīcija plūsmu ilgtermiņa mainība Latvijas upēs

Dmitrijs Poršņovs, Māris Kļaviņš, Valery Rodionovs

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.6

 

7 - Avotu ūdeņu kvalitāte Latvijā

Inga Retiķe, Jānis Bikše, Zelma Dumpe, Alise Babre, Andis Kalvāns, Aija Dēliņa, Konrāds Popovs

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.7

 

LATVIJAS DINAMISKĀ DABA

8 - Edafisko faktoru nozīme ozolu paaugas attīstībā priežu ekosistēmās Rīgā

Vita Amatniece

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.8

 

9 - Daugavas līmeņa svārstību un vietējo laikapstākļu loma Dvietes palienes virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģijā

Dāvis Gruberts

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.9

 

10 - Ice regime dynamics of inland and coastal waters in Latvia and factors controlling it

Māris Kļaviņš, Agrita Briede, Valery Rodinov

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.10

 

11 - Aktuālie LĢIA projekti fotogrammetrijā

Pēteris Pētersons

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.11

 

12 - Bērza aerobioloģisko un fenoloģisko procesu tendences Latvijā 2003.-2014. gadā

Olga Ritenberga, Gunta Kalvāne

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.12

 

13 - Glaciokarsta cilmes reljefs Augšdaugavas pazeminājumā: ģeomorfoloģiskais raksturojums un lokālās ainavvides apstākļu paleoģeogrāfiskie aspekti

Juris Soms, Normunds Stivriņš, Evita Muižniece-Treija

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.13

 

14 - Reljefs un tā uzbūves īpatnības Lielauces-Zebrenes glaciodepresijas rietumdaļā

Ivars Strautnieks, Jurģis Armans, Ineta Grīne

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.14

 

15 - Meteoroloģisko faktoru ietekmes novērtējums antropogēnas izcelsmes aerosolu atmosfēras piesārņojuma regulēšanā

Iveta Šteinberga

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.15

 

16 - Īstermiņa hidroloģisko prognožu analīze pēc dažādu skaitlisko meteoroloģisko modeļu laikapstākļu prognozēm

Andrejs Zubanicš, Līga Klints

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.16

DEPOPULĀCIJAS RISKU MAZINĀŠANA UN REĢIONU ATTĪSTĪBA

 

17 - Migrācijas biogrāfijas jauniešu mobilitātes izpētē: vienas klases piemērs

Anna Āboliņa, Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.17

 

18 - Iemesli un piesaistes: jauniešu ģeogrāfiskā mobilitāte

Ģirts Burgmanis, Elīna Apsīte-Beriņa

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.18

 

19 - Jauniešu ģeogrāfiskā mobilitāte un aktivitāšu sasniedzamība Jelgavas novadā

Ģirts Burgmanis, Iveta Sproģe

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.19

 

20 - Iedzīvotāju mirstības teritoriālā diferenciācija Baltijas valstīs

Aleksandrs Dahs

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.20

 

21 - Apkaimes faktors dzīvesvietas izvēlē Jelgavas pilsētā

Līga Feldmane

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.21

 

22 - Imigrācijas ietekme uz ekonomikas attīstību. Krievijas Federācijas Marijelas republikas un Latvijas gadījumu analīze

Mihails Kozlovs, Jelena Kostromina

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.22

 

23 - Migrācijas procesi attālos Latvijas reģionos: Latgales un Sēlijas pierobežā
Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte-Beriņa, Ineta Grīne, Māris Bērziņš, Ginta Joča

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.23

 

24 - Ģeogrāfiskās mobilitātes iezīmes Rīgas aglomerācijā: iekšējās un ārējās zonas salīdzinājums

Jānis Krūmiņš

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.24

 

25 - Diasporas mobilizēšana: iespējas sabiedrības atjaunošanai Latvijā

Aija Lulle

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.25

 

26 - Ārzemju studentu migrācijas ietekme uz iedzīvotāju skaita samazināšanās tendencēm Latvijā

Jānis Paiders, Elīna Apsīte-Beriņa

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.26

 

27 - Svārstmigrācija Rīgas aglomerācijas iekšējā zonā. Babītes novada piemērs

Toms Skadiņš

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.27

 

28 - Latvijas emigrācijas ģeogrāfija

Baiba Švāne, Jānis Kleperis, Elīna Apsīte-Beriņa

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.28

 

VIETAS UN TERITORIJAS: DAUDZDIMENSIJU ĢEOGRĀFISKĀ TELPA

29 - Relatīvā biežuma vērtēšanas metodes izmantošana Latvijas primāro eksporta nozaru attīstības tendenču pētīšanā

Antons Berjoza, Juris Paiders

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.29

 

30 - Pierīgas dzelzceļa tīkla telpiskās attīstības ietekme uz iedzīvotāju mobilitāti 20. gadsimta trīsdesmitajos gados

Viktorija Borisova, Juris Paiders

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.30

 

31 - Ģeogrāfiskie objekti un to nosaukumi Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā(M 1:84 000) un mūsdienās

Zane Cekula

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.31

 

32 - Integrēta analīzes un prognozēšanas rīka izmantošana Latvijas reģionālās attīstības plānošanā

Ilgvars Francis

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.32

 

33 - Sezonālais apdzīvojums Latvijas lauku teritorijās

Ineta Grīne, Undīne Grigorjeva, Dita Anančonoka, Egīna Šenberga, Toms Vanders

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.33

 

34 - Lauku pašvaldības kā sabiedrības atjaunošanas aģenti

Ženija Krūzmētra, Dina Bite, Linda Lotiņa

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.34

 

35 - Iedzīvotāju izvietojums un komercobjektu koncentrācija gar Latvijas galvenajiem autoceļiem

Juris Paiders, Santa Smirnova

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.35

 

36 - Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu dažādība iedzīvotāju sastāva un dzīves vides pievilcības vērtējumā

Rihards Provejs, Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.36

 

37 - Latvijas lauku telpas un vietu attīstības izpratnes sarukšanas kontekstā

Armands Pužulis, Laila Kūle

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.37

 

38 - Rīgas pilsētvide tūrisma attīstības kontekstā: vietējo iedzīvotāju attieksme

Maija Rozīte, Aija van der Steina, Albert Postma

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.38

 

39 - Tūrisms kā iedzīvotāju labklājības līmeni veicinošs faktors Latvijas piekrastes pašvaldībās

Daina Vinklere

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.39

 

40 - Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LAMO4 – dabas procesu pētīšanas rīks. Iecavas upes pazemes pieteces avoti

Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.40