Rakstu krājuma Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti mērķis ir atainot ģeogrāfijas pētījumu daudzveidību Latvijā. Rakstu krājums ietver zinatniskos pētījumus par ģeogrāfijas jomās un skar tēmas, kas ir būtiskas Latvijas ģeogrāfu sabiedrībai.  Rakstu krājumos iekļautās pētījumu tēmas galvenokārt ir saistītas ar Latvijas un Baltijas reģiona ģeogrāfiju, taču arī tēmas, kas veltītas citām pasaules daļām, var tikt publicētas žurnālā Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti.

Žurnāls Folia Geographica/ Ģeogrāfiski Raksti savā darbībā ievēro izdošanas ētiskos standartus. Žurnāla ētikas standartu pamatā ir Committee on Publication Ethics (COPE) vadlīnijas žurnālu izdevējiem – Code of Conduct un Best Practice Guidelines.

Autori saglabā autortiesības un piešķir žurnālam Folia Geographica/ Ģeogrāfiski Raksti  pirmās publikācijas tiesības, kas vienlaicīgi licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenci, kas ļauj citiem dalīties darbā ar darba autorības apliecinājumu un sākotnējo publikāciju šajā žurnālā.

Žurnāls Folia Geographica/ Ģeogrāfiski Raksti  ievēro brīvpieejas politiku. Tas nozīme, ka žurnālā  ievietoto manuskriptu autori vai autortiesību īpašnieki piešķir visiem lietotājiem brīvas, neatsaucamas, visā tīmeklī izplatītas piekļuves tiesības šādām darbībām  rakstus kopēt, izmantot, izplatīt; veidot un izplatīt atvasinātus darbus jebkādā digitālā vidē, jebkuriem mērķiem, ievērojot autortiesību pamatnoteikumus; tiesības izdrukāt neliela skaita kopijas personīgai lietošanai. Folia Geographica / Ģeogrāfiski Raksti ir brīvpieejas tiešsaistes žurnāls, kas tiešsaistē nodrošina atvērtas piekļuves saturu, kas lietotājiem pieejams uzreiz pēc publicēšanas. Lietotājiem ir atļauts izmantot un izplatīt saturu nekomerciālos nolūkos visos plašsaziņas līdzekļos, atsaucoties uz autoru.

Iesniegtie raksti tiek virzīti uz dubulto profesionālo recenzēšanu. Katram rakstam tiek nodrošināti vismaz divi anonīmi recenzenti.

Recezentu pienākumi ietver:

 • Ja kādam no izraudzītajiem recenzentiem šķiet, ka viņš nav pietiekami kvalificēts, lai recenzētu manuskriptā apskatītu pētījumu, vai arī viņš apzinās, ka nespēs recenziju sagatavot laikus, tad viņam par to jāziņo redaktoram un jālūdz atbrīvot sevi no recenzēšanas pienākuma.
 • Pret visiem recenzēšanai saņemtajiem manuskriptiem jāizturas kā pret konfidenciāliem dokumentiem. Bez redaktora atļaujas nedrīkst tos rādīt citām personām vai apspriest manuskriptus ar citām personām, vai izmantot recenzēšanai saņemto manuskriptu personisku priekšrocību/labumu gūšanai.
 • Recenzēšana jāveic objektīvi, iebildumi ir jāformulē skaidri, norādot pamatotus iebildumus, lai autors varētu tos izmantot sava raksta uzlabošanai. Autora personības kritizēšana ir nepieņemama.
 • Recenzenti nedrīkst recenzēt tādus manuskriptus, attiecībā uz kuriem viņiem ir interešu konflikts.
 • Recenzijā recenzentiem būtu jānorāda uz būtiskiem publicētiem darbiem, uz kuriem autors neatsaucas. Jebkuram apgalvojumam par to, ka kāds secinājums vai arguments ir jau iepriekš publiskots, jāpievieno atbilstoša atsauce.
 • Recenzentam būtu jāvērš redaktora uzmanību arī uz to, ka pastāv būtiska līdzība (vai pārklāšanās) starp izvērtējamo manuskriptu un kādu citu tiem personiski zināmu publicētu rakstu.

Recenzijas forma

 • Rīkojoties objektīvi un taisnīgi, pildot pienākumus ir aizliegta jebkāda veida autoru diskriminācija. Savā darbība redaktors ievēro taisnīguma principu. Redaktora lēmums noraidīt vai pieņemt rakstu publicēšanai ir balstīts tikai un vienīgi uz raksta nozīmību, oriģinalitāti, izteiksmes skaidrību un atbilstību žurnāla mērķiem, uzdevumiem neņemot vērā autora rasi, dzimumu, seksuālo orientāciju, reliģisko pārliecību, etnisko izcelsmi, pilsonību vai politiskos uzskatus.
 • Redaktors nodrošina akadēmisko godīgumu un vienmēr ir gatavs publicēt labojumus, skaidrojumus, atvainošanās vai atsaukt rakstus, ja nepieciešams.
 • Redaktors ir atbildīgs par žurnālam iesniegto rakstu noraidīšanu vai pieņemšanu publicēšanai. Redaktors lēmuma pieņemšanā var vadīties no redkolēģijas izstrādātās žurnāla politikas, konsultēties ar citiem redaktoriem un recenzentiem, kā arī ņemt vērā likuma normas, lai izvairītos no potenciāliem autortiesību pārkāpumiem, plaģiātisma vai neslavas celšanas.
 • Iesniegtais manuskripts uzskatāms par konfidenciālu dokumentu. Redaktoram un redakcijas darbiniekiem nav tiesību atklāt informāciju par žurnālam iesniegtajiem rakstiem vai ar šo rakstu  saistīto informāciju trešajām personām, tikai un vienīgi attiecīgajam autoram, recenzentiem, potenciālajiem recenzentiem, citiem redaktora padomdevējiem un izdevējam.
 • Nepublicēto datu, kas manuskripta veidā iesniegti žurnālam, izmantošana paša redaktora pētījumos bez autora piekrišanas ir aizliegta. Lai nodrošinātu interešu konflikta novēršanu redaktoram  jānodrošina profesionālas recenzēšanas (peer-review) process pēc augstākiem godīguma standartiem. Redaktors nepieņem lēmumus attiecībā uz tiem manuskriptiem, uz kuriem viņš, iespējams, atrodas interešu konfliktā. Redaktoram pirms recenzēšanas ir pienākums pieprasīt manuskriptu autoriem, recenzentiem atklāt visus iespējamos interešu konfliktus.
 • Autoram ir objektīvi jāizklāsta pētnieciskā darba nozīmīgums. Bez tam jāmin tās publikācijas un citi avoti norādēs/atsaucēs, kas ietekmējuši iesniegtās publikācijas izstrādi. Norāžu/atsauču apjomam ir jābūt pietiekamam, lai citas personas varētu pārliecināties par pētījuma objektivitāti. Nepatiesi vai apzināti neprecīzi apgalvojumi ir neētiska rīcība un ir nepieņemami. Arī recenzijas atzinumam ir jābūt objektīvam, visaptverošam un precīzam publikācijas/pētījuma izvērtējumam.
 • Autoram jānodrošina, ka viņš ir sarakstījis oriģinālu darbu. Plaģiātisms visās tā izpausmes formās tiek uzskatīts par neētisku rīcību publicēšanā un ir nepieņemams.
 • Viena un tā paša manuskripta vienlaicīga iesniegšana vairāk nekā vienā žurnālā ir neētiska rīcība publicēšanā un ir nepieņemama. Autoram vispār nebūtu jāiesniedz raksts vairāk nekā vienam žurnālam, kas pēc būtības apraksta vienu un to pašu pētījumu.
 • Autoram ir jānodrošina, ka visi līdzautori ir akceptējuši raksta galīgo versiju publicēšanai un ir piekrituši tās pieņemšanai publicēšanai.
 • Kā raksta autori jānorāda tikai tie, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu aprakstītā pētījuma koncepcijas tapšanā, izveidē, izpildē vai interpretācijā. Tie, kas snieguši būtiski ieguldījumu, ir jānorāda kā līdzautori. Ja ir vēl citi, kas piedalījušies pētniecības projekta kādā zinātniska aspektā izstrādē, ir jānorāda vai jāuzskaita kā līdzstrādnieki.
 • Ja autors paša publicētajā rakstā atklāj kādu būtisku kļūdu vai neprecizitāti, tad autora pienākums ir nekavējoties par to ziņot žurnāla redaktoram. Autors sadarbībā ar redaktoru un izdevēju nodrošina publikācijas atsaukšanu vai labošanu.  

Autora apliecinājums

Tad, kad raksts pieņemts publicēšanai autora apliecinājums ir  jāaizpilda, jāparaksta un jānosūta uz foliageographica@lu.lv .