Rakstu krājums Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti publicē oriģinālus rakstus vispārīgās un lietišķās ģeogrāfijas jomā. Gaidīti ir pētījumi, jaunas ievirzes, idejas un vispārinājumi, kā arī darbi par pētniecības, izglītības un ikdienas ģeogrāfijas integrācijas problēmām Latvijā un citviet pasaulē.

Raksta sagatavošanas paraugs

Autora apliecinājums. Tad, kad raksts pieņemts publicēšanai, autora apliecinājums ir jāaizpilda, jāparaksta un jānosūta uz foliageographica@lu.lv .

Pirms raksta iesniegšanas autoriem jāpārbauda:

  • vai iesniegtais darbs atbilst visām rakstu krājuma Folia Geographica/Ģeogrāfiski Raksti prasībām (politika, rakstu iesniegšanas prasības utt.);
  • vai manuskripts nav iepriekš publicēts un vai tas nav atrodams citā žurnāla redakcijā;
  • vai iesniegšanai paredzētais fails ir Microsoft Word, MS Word XP dokumentu faila formātā;
  • atbilstība manuskripta izstrādāšanas noformēšanas tehniskajām prasībām;
  • atbilstība stilistiskajām un bibliogrāfiskajām prasībām.

Elektroniska raksta iesniegšanas forma